Boldog Apor Vilmos püspök élete és vértanúhalála

108.

Apor_portre_nagy_felbontasu

Az Egyházban már a második századtól kezdve bizonyítékok vannak arról, hogy szemtanúk írásba foglalták és megőrizték kiváló keresztények halálának történetét, akiket hitükért végeztek ki, akik a hitük és a keresztény értékek mellett úgy tanúskodtak, hogy készek voltak a halált is elfogadni, az életük feláldozásában is Krisztust követték.

Az Egyház az első századoktól kezdve a szenteknek kijáró tiszteletben részesíti ezeket a vértanúkat. Példájukra szükség van, hiszen tanúságot tesznek az igazság szeretetéről, a lelki bátorságról, Isten és az emberek iránt való szeretetről, a katolikus erények magas fokú gyakorlásáról, az evangéliumi tanítások követéséről. Ilyen ember volt Apor Vilmos püspök is, aki nemcsak hitét és lelki erejét bizonyította, hanem a magyar nők becsületét is védelmezte. Erre több mint fél évszázad múltán is rá kell ébreszteni a társadalmat.

Életút

Az Apor család Erdélyből származott. Vilmos harmadik gyermekként született 1892. február 29-én, Segesváron. Néhány év múlva a család Bécsbe költözött az édesapa szolgálati helyének megváltozása miatt. Apor Gábor 1898-ban váratlanul meghalt, az édesanya, Pálffy Fidélia ezután Bécsben nevelte gyermekeit, akiktől fegyelmezettséget, igénytelenséget és pontosságot kívánt. Ezt mondogatta nekik:
„Ha az ember válaszút elé kerül, válassza mindig a nehezebbet, mert biztosan az a helyes út.”

Apor Vilmos a gimnáziumot Kalksburgban és Kalocsán végezte a jezsuitáknál. Ezt követően a Győri Egyházmegye szemináriumába jelentkezett, ahol az Apor családdal rokonságban lévő gróf Széchenyi Miklós püspök örömmel fogadta, és az innsbrucki egyetemre küldte tanulni. Itt alakult ki papi-lelkipásztori programja. Világosan látta, hogy a papi élet a lemondás útja, és a türelemnek, a szelídségnek és a fáradhatatlan munkásságnak kell jellemeznie.

Valójában úgy érzem, hogy a lelkipásztor-apostolnak szól az utolsó boldogság, a »boldogok, akiket üldöznek és akik szenvednek az igazságért«. Ez a pap boldogsága, az önfeláldozás, az életáldozat és vértanúság” – olvasható Apor Vilmos kéziratos feljegyzéseiben.

Szubdiákonussá szentelése előtt ezt írta naplójába: „Életem legfontosabb elhatározása előtt állok és arra készülök. A három magasabb rend, amelyet most fölveszek, mintegy azok a szögek, amelyek Krisztus keresztjére erősítenek egész életemre. Óh, édes és szívlelendő szolgaság, amely által az ember igazzá, szabaddá és szentté lesz!”

Apor Vilmost 1915. augusztus 24-én szentelte pappá Sigmund Waitz brixeni segédpüspök. Működését a nagyváradi egyházmegyében kezdte meg, ahová az 1911-ben áthelyezett Széchenyi Miklós püspök magával vitte. 1918 nyarán plébánosi kinevezést kapott Gyulára, ahol azelőtt káplánként szolgált. Úgy tartotta, „a lelkipásztor az igazi pap”. Szigorú napirenddel élt, szabadidejét tanulásra és önművelésre fordította, önmagával szemben aszketikus fegyelem jellemezte, mások iránt viszont kedvesség és figyelmesség. Lelkipásztori tevékenysége során katolikus lapot alapított, hitoktatást tartott, látogatta a fogvatartottakat, segítette a szegényeket, a betegeket. Jelentős összegeket juttatott jótékony célokra – 1925 karácsonyán például elajándékozta a plébánia élelemkészletének nagy részét és minden pénzét.

Plébánosi szolgálata alatt magára vállalta a legnehezebb feladatokat. Káplánjaival a kölcsönös tisztelet és barátság szellemében dolgozott együtt. Szívesen gyóntatott, másokat megértő hozzáállása a gyóntatószékben érvényesült a legjobban. Mint lelki vezető a mindent legyőző lelkierő kialakítására törekedett, fegyelmezettséget, igazságszeretetet igyekezett vezetettjeiben kialakítani.

Győri évek

1941. január 21-én kapta kézhez a pápai nuncius iratát, miszerint a Szentatya győri püspökké nevezte ki. A február 24-i püspökszentelés, amelyen nemcsak a főpapok és előkelőségek, de a szegény galbácskerti és krinolinkerti hívek is részt vettek, évtizedekig emlékezetes maradt Gyula történetében.

Apor Vilmos március 1-jén érkezett Győrbe, másnap megtörtént a hivatalos beiktatás. Az egykori gyulai plébános új szolgálati helyén, immár püspökként is nagyfokú emberszeretettel, alázattal kormányzott. Első körlevelében felvázolta lelkipásztori programját: „A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy »mindenkinek mindene« legyen, teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

A harmadik zsidótörvény hatálybalépése után kezdte meg püspöki működését, és mélyen átérezte az Egyház felelősségét, azonban tiltakozása, kérelmei, a zsidók érdekében küldött táviratai hiábavalók voltak. A hozzá fordulók egy részét bújtatta, illetve továbbküldte Angelo Rotta nunciushoz vagy nővéréhez, Apor Gizellához, aki a Magyar Vöröskereszt vezetője volt. A nuncius 1944-ben ezrével írta alá az oltalomleveleket, amelyek a Vatikán hivatalos diplomáciai védettségét jelentették az üldözötteknek.

1945. március 28-án, Nagyszerdán az oroszok elérték Győrt. A visszavonuló németek szintén lőtték a várost. Találatot kapott a Székesegyház is. Apor püspök végignézte a pusztítást és megsiratta templomát.

Minden menekülőt befogadott ezekben a napokban, sok százan találtak menedéket a Püspökvár pincéiben. Felkészülve mindenre,
Győr püspöke kijelentette: „Egyszer úgyis meg kell halni, inkább ilyenkor adja oda az ember az életét.”

Tragédiája

Nagycsütörtökön Apor Vilmos a pincében mondta utolsó szentmiséjét.

Egyre gyakrabban érkeztek orosz katonák a Püspökvárhoz. A püspök mindenkit személyesen fogadott, és nagypéntekig egyáltalán nem aludt. Ekkor részeg orosz katonák el akarták vinni a pincében tartózkodó fiatal asszonyokat és lányokat. Apor Vilmos ellenállt. Egy katona előbb a mennyezetbe lőtt – a négy golyó helye most is látható a múzeummá alakított pincében –, majd háromszor rálőtt a püspökre. Egy asszony, meglátva vérző homlokát, felkiáltott: „Püspök atyánk, ezt értünk tette!” Apor Vilmos halkan, mosolyogva felelt: „Szívesen, nagyon szívesen!”

A sebesült főpásztort az ostromlott városon keresztül kórházba szállították, ahol petróleumlámpa fényénél műtötték meg. Apor Vilmos hálát adott Istennek, hogy „ilyen nagypénteket adott” neki, és szenvedései alatt papjaiért, híveiért és hazánkért imádkozott, és megbocsátott támadóinak. Április 2-án, Húsvéthétfőn hajnalban halt meg.

Testét ideiglenesen a Kármelita templom kriptájába temették. Újratemetésére csak 1986. május 23-án kerülhetett sor, azóta a Győri Bazilika Héderváry-kápolnájában nyugszik.

Boldoggá avatása

Gyóntatója írásban kérte, hogy azonnal indítsák el a vértanú püspök boldoggá avatásának ügyét. Az eljárás 1946-ban meg is indult, de 1949-ben fel kellett függeszteni, és csak 1989-ben lehetett folytatni. Az előkészítő munkálatok 1996-ra fejeződtek be. Az úgynevezett pozíciót – amely a boldoggá avatáshoz szükséges összes dokumentumot tartalmazza –átnyújtották II. János Pál pápának 1996 szeptemberében győri látogatásakor, amikor a szentatya Apor Vilmos sírjánál imádkozott.

Egy évvel később, 1997. november 9-én II. János Pál pápa boldoggá avatta Apor Vilmos püspököt a római Szent Péter téren több ezer magyar zarándok jelenlétében.

Tisztelete Győrött

Emléke és vértanúsága előtt nemcsak az életállomásaihoz köthető évfordulókon tisztelgünk, a Nagyboldogasszony-székesegyház Héderváry-kápolnájában mindig ég mécses, mindig van virág sírjánál. Minden hónap első hétfőjén szentmisében adunk hálát életáldozatáért, imádkozunk szentté avatásáért.

Halálának 75. évfordulójára megújult és kibővült a Püspökvár pincéjében, a vértanúság helyszínén látható „Mindenkinek mindene” címet viselő emlékkiállítás. A tárlat a legmodernebb kiállítás-technikai eszközökkel kelti életre Boldog Apor Vilmos korát, a püspök személyes életútját, a jó pásztorként vállalt életáldozatát, 1945 húsvétjának tragédiáját. A vértanú püspök szavai mellett szemtanúk vallanak Apor önfeláldozó életéről. A tárgyi emlékek, kordokumentumok, fényképek, hang- és fényhatások, és az emlékkiállításra komponált zene szembesíti a látogatót Apor püspök életáldozatával.

Apor Vilmos egész élete során fáradhatatlanul segítette a szegényeket és elnyomottakat, a végletekig kiállt a hitéért, a legvészesebb időkben rengeteg erőfeszítést tett, hogy a zsidókat megmentse, majd jó pásztorként életét adta a rábízottakért. Örök példa ez mindannyiunk számára. II. János Pál pápa szavait idézve: „Apor Vilmos püspök hősies tanúságtétele becsületére válik a magyar nemzet nemes történelmének.”

A Nagyboldogasszony-székesegyház déli oldalán található közterület Boldog Apor Vilmos nevét viseli.

Az emlékkiállítás helyszínéhez érkezve, a győri Püspökvár kertjében Boldog Apor Vilmos vértanú püspök egész alakos, 2,5 méter magas bronzszobra fogadja a látogatókat.

1993. szeptember 1-jétől Győrben működik egy Apor Vilmos püspökről elnevezett óvoda, általános iskola és gimnázium.

Régió: Győr és környéke

Település: Győr

Az örökség jellege: kulturális örökség

Az örökség szintje: megyerikum

Értéktárba vétel időpontja: 2021. május 28.